Archiwa kategorii: Aktualności

Sportowy szyk w trampkach Converse.

buty converse - sporting wałbrzych

Sportowe obuwie już od kilku sezonów powraca na salony. Okazuje się nagle, że moda ulicy ma wpływ na światowe wybiegi. Z tego względu już od kilku lat widzimy wielki powrót sportowego obuwia. Nieodłączny element początku lat dziewięćdziesiątych, na początku XXI wieku znudził się klientom i poszedł w odstawkę. Dziś sportowe buty znów królują na salonach i na ulicach.

Czytaj dalej Sportowy szyk w trampkach Converse.

KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING

REGULAMIN PROMOCJI „KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING” SPORTING

 

I DEFINICJE

1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

2) „Wydawca” – SPORTING SPOŁKA JAWNA SYLWIA CHODANIEWICZ, WOJCIECH CHODANIEWICZ z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Długiej  2E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312952. NIP: 886-24-03-562, REGON: 890722190.

3) „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym SPORTING lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie SPORTING.

4) „Salon SPORTING” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci salonów sprzedaży SPORTING oznaczony jako akceptujący Karty Podarunkowe KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING. Aktualna lista Salonów SPORTING dostępna jest na stronie internetowej www.sporting.walbrzych/nasze-sklepy/

5) „Nabywca” – podmiot otrzymujący określone środki na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING za zakupy w Salonie SPORTING do wykorzystania na następne zakupy dowolnego towaru w sklepach SPORTING

6) „Użytkownik” – podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING przy zapłacie za Towar

7) „Karta Podarunkowa KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING” – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o ilości punktów, wydany przez SPORTING, uprawniający do realizacji go w Salonach SPORTING. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Podarunkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

2) Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Aktywowanie Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING, zapisanie na niej środków oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w Salonie SPORTING.

4) Wydawca aktywując oraz przekazując Nabywcy, Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING,

działa w zaufaniu, iż:

  1. Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
  2. zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

5) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING w ramach promocji KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING odpowiednią ilość środków do realizacji w Salonach SPORTING.

7) Wydawca zobowiązuje sie do zasilenia Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING według poniższego schematu. Za każde wydane 100PLN w sklepach SPORTING, nabywca otrzymuje 10PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

a) zakupy za kwotę 0-99PLN – nabywca otrzymuje 0PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

b)  zakupy za kwotę 100-199PLN – nabywca otrzymuje 10PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

c)  zakupy za kwotę 200-299PLN – nabywca otrzymuje 20PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

d)  zakupy za kwotę 300-399PLN – nabywca otrzymuje 30PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

e)  zakupy za kwotę 400-499PLN – nabywca otrzymuje 40PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

f)  zakupy za kwotę 500-599PLN – nabywca otrzymuje 50PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

g) W przypadku dokonania zakupów przez Nabywcę w sklepach SPORTING na kwotę wyższą niż wskazana w punkcie 7f, każdorazowe przekroczenie progu kolejnych 100PLN uprawnia Nabywcę do otrzymania dodatkowych 10PLN na Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

8) Wartość Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING jest wyrażona w złotówkach (PLN).

9) Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej SPORTING Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.

10) Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej SPORTING lub innych bonów towarowych.

11) Karta Podarunkowa KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING I środki na niej zgromadzone nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

12) Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej SPORTING jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.

13) Realizacja Karty Podarunkowej SPORTING wymaga wydania jej personelowi Salonu.

13) W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING, wartość środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej SPORTING za sprzedane Towary, nie więcej jednak niż 50% wartości całkowitej zakupów i wartości całkowitej paragonu. Pozostała różnicę, Nabywca zobowiązuje się dopłacić w formie gotówki lub płatności kartą płatniczą.

15) Karta Podarunkowa KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING ma okres ważności 36 miesięcy, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING w ciągu 36 miesięcy jej ważności, zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING, obejmującą tą samą liczbę punktów, z kolejnym 36 miesięcznym terminem ważności.

16) Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.

17) Użytkownik ma prawo do uzyskania, w Salonie SPORTING, informacji o aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

18) Karta Podarunkowa, uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, podlega wymianie jeżeli będzie istniała możliwość jej prawidłowej identyfikacji. Wydawca w takiej sytuacji, na żądanie Użytkownika, zatrzyma uszkodzoną i wyda nową Kartę Podarunkową KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING, zasiloną środkami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING w chwili jej oddania Wydawcy.

19) Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING;

b) uszkodzenia Karty Podarunkowej SPORTING w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

20) W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Salonach SPORTING przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, zwrot środków na kartę podarunkową o wartości środków w liczbie odpowiadającej wartości środków pobranych do realizacji transakcji. Zwrotu towaru można dokonać w sklepach SPORTING do 14dni licząc od daty zakupu. Warunkiem możliwości zwrotu towaru jest jego stan, który nie powinien wskazywać na jego użytkowanie.

21) Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów SPORTING Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING do realizacji oraz odbiór w Salonie SPORTING towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

23) Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

24) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING mogą być składane w Salonach SPORTING w godzinach pracy tych Salonów SPORTING.

25) Przekazanie Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

26) Karta Podarunkowa KUPUJESZ ZYSKUJESZ SPORTING nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.

28) Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.