Karty podarunkowe SPORTING

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SPORTING

 

I DEFINICJE

1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.

2) „Wydawca”SPORTING SPOŁKA JAWNA SYLWIA CHODANIEWICZ, WOJCIECH CHODANIEWICZ z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Długiej  2E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000312952. NIP: 886-24-03-562, REGON: 890722190.

3) „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym SPORTING lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie SPORTING.

4) „Salon SPORTING” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci salonów sprzedaży SPORTING oznaczony jako akceptujący Karty Podarunkowe SPORTING. Aktualna lista Salonów SPORTING dostępna jest na stronie internetowej www.sporting.walbrzych/nasze-sklepy/

5) „Nabywca” – podmiot dokonujący w Salonie SPORTING przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Podarunkową

SPORTING.

6) „Użytkownik” – podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową SPORTING przy zapłacie za Towar

7) „Karta Podarunkowa SPORTING” – elektroniczny bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o ilości punktów, wydany przez SPORTING, uprawniający do realizacji go w Salonach SPORTING. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Podarunkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych SPORTING.

2) Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych SPORTING obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Aktywowanie Karty Podarunkowej SPORTING, zapisanie na niej środków oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w Salonie SPORTING.

4) Wydawca aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową SPORTING,

działa w zaufaniu, iż:

  1. Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;
  2. zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

5) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej SPORTING wraz z informacją o ilości zadeklarowanej środków przez Nabywcę (ilość nie może być wyższa niż 2000pln i mniejsza niż 1pln), aktywowania jej, oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach SPORTING. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN), w gotówce lub poprzez płatność kartą płatniczą, w kwocie równej ilości zadeklarowanych środków mających znaleźć się na karcie podarunkowej oraz do realizacji Karty Podarunkowej SPORTING w Salonach zgodnie z Regulaminem.

6) Dokonując płatności kartą płatniczą Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.

7) Wartość Karty Podarunkowej SPORTING jest wyrażona w złotówkach (PLN).

8) Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej SPORTING Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.

9) Karty Podarunkowej SPORTING nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej SPORTING lub innych bonów towarowych.

10) Karta Podarunkowa SPORTING nie podlega wymianie na środki pieniężne.

11) Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej SPORTING jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.

12) Realizacja Karty Podarunkowej SPORTING wymaga wydania jej personelowi Salonu.

13) W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową SPORTING, wartość środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej SPORTING zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej SPORTING za sprzedane Towary. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż wartość środków na Karcie Podarunkowej SPORTING, wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od wartości środków zgromadzonych na karcie, karta z wartością pozostałą po dokonanej transakcji zostanie zwrócona Użytkownikowi.

14) W momencie pomniejszenia środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej SPORTING o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej SPORTING, nastąpi zaspokojenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów, w kwocie równej wartości, o które pomniejszona zostanie suma środków na Karcie Podarunkowej SPORTING.

15) Karta Podarunkowa SPORTING ma okres ważności 36 miesięcy, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej SPORTING nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej SPORTING w ciągu 36 miesięcy jej ważności, zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową SPORTING, obejmującą tą samą liczbę punktów, z kolejnym 36 miesięcznym terminem ważności.

16) Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej SPORTING jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.

17) Użytkownik ma prawo do uzyskania, w Salonie SPORTING, informacji o aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej SPORTING.

18) Karta Podarunkowa, uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, podlega wymianie jeżeli będzie istniała możliwość jej prawidłowej identyfikacji. Wydawca w takiej sytuacji, na żądanie Użytkownika, zatrzyma uszkodzoną i wyda nową Kartę Podarunkową SPORTING, zasiloną środkami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej SPORTING w chwili jej oddania Wydawcy.

19) Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej SPORTING i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej SPORTING;

b) uszkodzenia Karty Podarunkowej SPORTING w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej SPORTING.

20) W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Salonach SPORTING przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej SPORTING, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, zwrot środków na kartę podarunkową o wartości środków w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Zwrotu towaru można dokonać w sklepach SPORTING do 14dni licząc od daty zkupu. Warunkiem możliwości zwrotu towaru jest jego stan, który nie powinien wskazywać na jego użytkowanie.

21) Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów SPORTING Karty Podarunkowej SPORTING do realizacji oraz odbiór w Salonie SPORTING Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej SPORTING wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej SPORTING.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

23) Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SPORTING będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

24) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi SPORTING mogą być składane w Salonach SPORTING w godzinach pracy tych Salonów SPORTING.

25) Przekazanie Karty Podarunkowej SPORTING nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej SPORTING, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

26) Karta Podarunkowa SPORTING nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.

28) Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.